fbpx Skip to main content

PRIVACY POLICY

Wanneer je mijn website bezoekt, verzamel ik waar nodig je persoonlijke gegevens. Deze worden door mij verwerkt voor de doeleinden waarvoor ik je gegevens nodig heb. Omdat ik net zoals jou belang hecht aan deze gegevens, doe ik er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor ik je gegevens wens te gebruiken.

Ik vraag dat je deze Data Protection Notice aandachtig leest. Deze bevat namelijk essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord. Ook met de verwerking zelf.

Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact met mij op: privacy@maft.be.

Bedrijfsgegevens

MAFT
(Mannaffolki BV)
Fabrieksweg 9
3190 Boortmeerbeek
hi@maft.be
+32 496 971 972
BTW BE 0745.494.290

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens respecteer ik de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”) sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamel ik van jou?

Persoonlijke identificatiegegevens: Voornaam, naam, telefoonnummer, email, curriculum vitae,…

Ik wijs je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je mij verstrekt en dat ik vertrouw op de juistheid ervan. Indien je gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoek ik je mij dit zo snel mogelijk te melden. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer je niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Waarom verzamel ik deze persoonsgegevens van jou?

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst. Op deze manier kan er contact opgenomen worden met bezoekers van de website die interesse hebben getoond via de formulieren die beschikbaar zijn.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

Hoe zorg ik voor de beveiliging van je gegevens?

Ik neem de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maak ik gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaar ik persoonlijke gegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen?

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) deel ik je mee dat je over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die ik over jou hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht om rectificatie (verbetering) van je onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: je hebt het recht om mij te verzoeken je persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation. Ik kan de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor mij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of mij gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht de persoonsgegevens die je mij hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor mij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschik je over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien ik hiervoor over een andere rechtsgrond beschik.
  • Automatische beslissingen en profilering: ik bevestig dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat je niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Je kan voormelde rechten uitoefenen door je te wenden tot privacy@maft.be. De contactpersoon hiervoor ben ikzelf: Tiemen Vergeylen.

Ik stel alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien je toch van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je binnen mijn onderneming voor je bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het je vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
contact@apd-gba.be

Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door mij worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals mijn IT leverancier, …

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van je persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ik geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, mijn activiteiten zouden worden overgedragen of indien ik failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Ik zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om je voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.

Ik zal je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming.

Heb je klachten?

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Contactgegevens

MAFT
(Mannaffolki BV)
Fabrieksweg 9
3190 Boortmeerbeek
hi@maft.be
+32 496 971 972
BTW BE 0745.494.290

Laatste update: 08/08/2023